Xin hỏi trưng cầu ý dân là thế nào, những vấn gì được mang ra trưng cầu?

Thái Bảo

Luật sư trả lời